Notariusz Beata Karwowska-Magierska w Olsztynie

Opłaty

W celu ustalenia przewidywanej wysokości wszystkich opłat związanych z dokonaniem danej czynności notarialnej prosimy o kontakt osobisty bądź – w przypadku czynności mniej skomplikowanych – telefoniczny.
Obliczenie ostatecznych kosztów czynności, w szczególności wysokości opłat sądowych, możliwe jest po zapoznaniu się z dokumentami dostarczonymi do kancelarii przez Klienta.

Na koszty związane z dokonaniem czynności notarialnej składają się:

 1. Wynagrodzenie notariusza (tzw. taksa notarialna)
 2. Podatki, które notariusz z mocy prawa pobiera jako płatnik
 3. Opłata sądowa

1. Wynagrodzenie notariusza (tzw. taksa notarialna)

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.Przykładowo, maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę majątkową małżeńską – 400 zł;
 2. testament – 50 zł;
 3. testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
 4. testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
 5. odwołanie testamentu – 30 zł;
 6. pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 7. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

Natomiast maksymalna stawka taksy notarialnej wyliczana od wartości przedmiotu aktu notarialnego wynosi:

 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Stronom aktu notarialnego wydawane są jego wypisy. Sporządzenie wypisu jest odrębną czynnością notarialną, za którą również należne jest wynagrodzenie – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Do wyliczonego na podstawie ww. rozporządzenia wynagrodzenia za dokonanie czynności notariusz dolicza ponadto podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej w dniu dokonania czynności (obecnie 23%).

Za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie notariusza wynosi:

 1. w porze dziennej – 50 zł,
 2. w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł
  – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

2. Podatki, które notariusz z mocy prawa pobiera jako płatnik

Notariusz jako płatnik pobiera na rzecz Skarbu Państwa następujące podatki:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn (PSiD), na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Notariusz jest zobowiązany uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez stronę podatku PCC lub PSiD, co oznacza w praktyce, że podatek jest opłacany gotówką
w kancelarii notarialnej w chwili dokonania czynności albo wpłacany na rachunek bankowy kancelarii przed dokonaniem czynności.

Pobrany podatek notariusz przekazuje następnie właściwemu Urzędowi Skarbowemu

3. Opłata sądowa

Wysokość opłat sądowych uregulowana jest w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.W przypadku, gdy akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę.

Notariusz jest zobowiązany, zgodnie z przepisami prawa, uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia opłaty sądowej.

Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje następnie właściwemu Sądowi Rejonowemu.