Notariusz Beata Karwowska-Magierska w Olsztynie

Czynności notarialne

Zgodnie ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych) i w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne, w tym m.in. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy deweloperskie, umowy przedwstępne, umowy warunkowe, umowy przeniesienia, umowy dożywocia, umowy zniesienia współwłasności, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy spółki, testamenty, pełnomocnictwa, oświadczenia o ustanowieniu służebności, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 5. sporządza poświadczenia, w tym własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 6. spisuje protokoły, w tym m.in. protokoły zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy, protokoły zgromadzeń wspólników innych spółek, protokoły z przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
 10. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 11. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 12. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne dokonywane są przede wszystkim w siedzibie Kancelarii.
Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. zły stan zdrowia Klienta, trudności w poruszaniu się), czynność może zostać dokonana także w innym miejscu.